Vocal Animal Asia

Vocal Animal Asia (VAA) là nhóm hoạt động truyền thông thiện nguyện vì quyền lợi động vật đầu tiên tại Việt Nam. Sứ mệnh của VAA là “Trở thành tiếng nói cho động vật bị bỏ rơi, ngược đãi và hành hạ” và với khát vọng này, VAA có thể giúp giới trẻ Việt Nam có một cái nhìn khách quan hơn về động vật cũng như việc cứu trợ/chăm sóc chúng. 

Mina hiện đang hợp tác với tổ chức VAA ở cương vị là Marketing & PR Manager kiêm Nhà đối ngoại để giúp VAA phát triển và kết nối xa hơn để tổ chức nhanh đạt được mục tiêu hơn. 

5bd28386c9f33ead67e2.jpg
 
VAA LOGO .png

Những công việc mà Mina thực hiện VAA gồm:

- Xây dựng bộ máy vận hành của tổ chức phi lợi nhuận
- Tham mưu và đề xuất trong các hoạt động thiết kế/sáng tạo của tổ chức 
- Quản lý và điều hành hoạt động Marketing & PR của tổ chức 
- Dự đoán và quản trị các rủi ro có thể xảy đến cho tổ chức